Rektorin:
Nanna Feirer-Schanz

Konrektorin:
Sen Young Nam